अपि नगरपालिकाको साबिक पाँचवटा गा.बि.स. सहित हालको १७ वटै वडाहरुको GIS नक्शा