सा.सु.को नामनामेसी

यस अपि नगरपलिका दार्चुला बाट बिगत अा.ब.  र यस चालु अाब बाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने ब्यात्तिहरुकाे नामावली