Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
धन सिह रैखोला खरिदार सहायक स्तर चौथो
दरपान राम लोहार खरिदार सहायक स्तर चौथो 9749522785
लालमणी भट्ट खरिदार सहायक स्तर चौथो 749522970