अपी नगरपालिका दार्चुलाको मिति २०७३/९/२२ गतेको नगर परिषदबाट आ.व.२०७४/०७५ का लागि स्वीकृत राजश्वका दररेटहरु