अपी नगरपालिका २०७३/९/२२ नगरपरिदमा उपस्थितहरुको एक झलक