आ.व.२०७४/०७५ नगरपरिषद् २०७३/९/२२ गते नगरपरिषद्बाट पारित राजश्वका दररेटहरु मिति २०७३/९/२९