Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: checklistapi. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: multiupload_filefield_widget. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण कलेज जावलाखेल ललितपुरबाट यस कार्यालयमा प्रशिक्षार्थीको रुपमा खछि आएका शा.अ. श्री बावुराम न्यौपानेलाई खटिएको कार्यालयमा हाजर हुन दिएको रमाना पत्र