व्यक्तिगत घटना दर्ता आवेदन फाराम (जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, सम्बन्ध विच्छेद दर्ता, बसाई सराई दर्ता र मृत्यु दर्ता)